سطوح مدیریت

سطوح مدیریت شامل طبقاتی میشود که مدیران سازمان طی سلسله مراتب مشخص از راس تا ذیل در آن قرار میگیرند و عبارت از سه سطح عالی ، میانی و اجرایی میباشد.

مدیران عالی
در این سطح مدیران گروه نسبتا کوچکی هستند که کلیه ی امور سازمان را در اختیار و کنترول خود دارند . مدیران عالی اهداف و استراتژی های سازمان را پایه گذاری میکنند و سیاست ها و خط و مشی های اجرایی را تعیین مینمایند. مدیران عالی همچنین عهده دار معرفی سازمان به گونه ای رسمی به مراجع و مقامات خارچج از سازمان و به عبارتی دیگر به محیط خارج از سازمان از طریق تشکیل جلسات ملاقات و مذاکره با آنها ، اعم از مسئولان دولتی و یا مدیران و مسئولان سازمانهای خصوصی میباشند. بنا به طبیعت و ماهیت مظایف ، شغل مدیران بسثیار پیچیده و پر از تنش و با تصمیم گیری های موردی و روزانه توام می باشد.

مدیران میانی
مدیران میانی معمولا بزرگترین گروه مدیران در اغلب سازمان ها هستند . مدیران میانی در اصل مسئول اجرای سیاست ها و برنامه های تدوین شده توسط مدیران عالی سازمان و نظارت ، هماهنگی و کنترول فعالیت های مدیران سطح پایین تر می باشند . مدیران میانی را معمولا ستون فقرات فعالیت های سازمانی میشناسند زیرا سمت و پست این گروه از مدیران در سازمان های دولتی غیر سیاسی تلقی میشود و با تحولات سیاسی دچار تغییر و تبدیل های مکرر نمیشود.
به دلیل ثبات  شغلی ، مدیران میانی داراری اهمیت ویژه ای در حفظ تداوم و استمرار فعالیت های سازمان به هنگام تغییرات مدیران  عالی که ناشی از تحولات سیاسی است می یاشد.

مدیران اجرایی
مدیران اجرایی یا مدیران صف مقدم وظیفه ی سرپرستی و هماهنکی فعالیت های (کارکنان خط مقدم) و اجرای خط و مشی های عمومی سازمان را بر عهده دارند . نقش این گروه از مدیران به وسیله ی پیشبرد اهداف سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به علت ماهیت کار داراری توانایی های ویژه ای از جمله  توانایی مراوده ای و توانایی فنی  می باشند این گروه از مدیران با تئجه به نقش حساسی که در ایفای وظایف سازمان اعم از تولید و یا ارائه ی خدمت دارند نبض سازمان محسوب میشوند زیرا با عدم همکاری میتوانند فعالیت های سازمان را به تعتیلی بکشانند از این جهت مورد توجه و مرکز قدرت یعنی مدیران عالی  میباشند. مهارت های این دسته از مدیران است که سازمانی را دارای ویژگی ای خاص در میان سایر سازمان ها میکند.


شناخت سطوح مدیریت چه کمکی به مدیران می کند
هر سطح از مدیران به تبع جایگاه خود نیازمند تقویت و ایجاد مهارت هایی میباشندکه در هر سطح متفاوت می باشد ، که درک این نیاز ها ، به اقدام مدیران در راستای رفع نیاز های اساسی سطح مدیریتی آنها منجر میشود. که این اتفاق رشد و توسعه ی مدیران در هر سطح را در بر خواهد داشت.
تحقق این مهم مسبب استحکام پایه های یک سازمان و در نتیجه رشد و توسعه ی آن سازمان خواهد شد.