معرفی 5 برند گران قیمت

سیاست های اجرایی

چشم انداز، ماموریت ، اهداف، سیاست های اجرایی

همیشه در تمامی جوامع انسانی عده ای دغدغه ی قرار گرفتن در عالی ترین جایگاه و رتبه ها را دارند. اینجاست که چگونگی تعیین چشم انداز ، ماموریت سازمان ، هدف گذاری ، و سیاست انجام فعالیت ها معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد، تعیین چشم انداز علمی و مشخص برای سازمانها به منزله ی روشن شدن چراغی در تاریکی شب میباشد. صاحبین کسب و کار با تعیین چشم انداز سمت و سوی حرکت خود را در فضای کسب و کار مشخص میکند و از اتلاف فکر ، زمان و انرژی در  سایر حوزه ها جلو گیری میکند، جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سمت چشم اندازی مشخص باعث افزایش تمرکز خواهد شد، که این مهم ،رشد و توسعه ی کسب و کار را در پی خواهد داشت. سازمان ها اضافه بر تعیین چشم انداز نیاز به تعیین کار یا فعالیت خود نیز دارند. دیدگاه کنونی درباره ی ماموریت سازمان ریشه در رهنمود هایی دارد که پیتر دراکر ارائه کرده ، اغلب او را پدر مدیریت نوین می نامند و این به سبب تحقیقاتی است که برای نخستین بار در شرکت جنرال موتورز انجام داد و نیز به سبب 22 کتاب و صدها مقاله ایست که نوشت و منتشر کرد.


دراکر میگوید طرح این پرسش که فعالیت ما چیست؟  مترادف با پرسش این سوال است : ماموریت ما چیست؟ بیانیه ی ماموریت سازمان جمله یا عبارتیست که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه تمایز داده میشود و آن بیان کننده ی علت وجودی سازمان است . با استفاده از ماموریت سازمان میتوان به این پرسش اساسی پاسخ داد : فعالیت ما چیست ؟
اصولا ماموریت سازمان که به شیوه ی روشن بیان گردد میتواند هدف های بلند مدت را تعیین و استراتژی ها را بیان نماید.
اهداف بلند مدت بیانگر نتیجه های مورد انتظار از اجرای استراتژی های مشخص میباشد . استراتژیست ها برای دستیابی به هدف های بلند مدت مورد نظر ، راه های علمی پیشنهاد میکنند که چهار چوب زمانی این استراتژی ها و هدف های بلند مدت ، باید با هم سازگار باشند.
هدف های بلند مدت باید به صورت کمی قابل سنجش ، واقعی ، قابل درک ، چالشگر ، دارای سلسله مراتب سازمانی ، قابل دستیابی و با هدف های واحد های سازمانی سازگار باشند. همچنین هر یک از هدف های بلند مدت باید دارای دوره ی زمانی معقول باشند.
معمولا هدف های بلند مدت را بر حسب رشد دارایی ها ، رشد فروش ، سود آوری ، سهم بازار ، میزان و ماهیت تنوع ، میزان و ماهیت یکپارچگی عمودی ، سود هر سهم و مسئولیت های اجتماعی بیان میکنند . اگر این هدف های بلند مدت به شیوه ی علمی ، روشن و آشکار تعیین گردند ، منافع پایدار و فراوانی را به بار خواهند آورد ، آنها مسیر یا جهت فعالیت های سازمان را مشخص میکنند ، موجب هم افزایی میگردند ، در فرآیند ارزیابی ها کمک شایانی میکنند ، اولویت ها را تعیین میکنند ، از میزان عدم اطمینان میکاهند ، تعارض و تضاد را کاهش میدهند ، دیدگاه های القا شده را تقویت میکنند و سر انجام در امر تخصیص منابع کمک شایانی مینمایند.
تعین  اهداف علاوه بر مواردی که ذکر شد ، به صاحبین کسب و کار دید روشنی از فضای  کسب  کار ، نحوه ی حرکت سازمان و رقبا را  میدهد.
این موارد گوشه ای از دلایلی بود که مدیران و صاحبین کسب و کار باید تعیین اهداف را به عنوان یکی از ملزومات رشد ، توسعه و گاها زنده ماندن کسب و کار خود نگاه کنند.
مرحله ی بعد از تعیین اهداف ، تعیین سیاست های اجرایی انجام فعالیت هاست