اصول مدیریت

مدیریت یک فرآیند اجتماعی و هسته ی مرکزی سازمان رسمیست، که عهده دار سازمان دادن به هر نوع از فعالیت ها و اطلاعات و گروه های غیر رسمی فعال در سازمان میباشد.

 

به عبارت دیگر مدیریت عبارت میباشد از فرآیند حل مسئله  ی مربوط به تامین اهداف سازمان به نحو مطلوب،  از طریق استفاده ی موثر و کارآمد از منابع در یک محیط در حال تغییر.
به گفته ی پیتر دراکر :مدیریت عملیست که یک گروه بی هدف را به یک گروه هدفدار و موثر تبدیل میکند.

سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :

نام دوره سرفصل مدت زمان

اصول مدیریت

اصول مدیریت

مدیریت ، تعریف مدیریت ، تئوری های مدیریتی نوین سطوح مدیریتی ، مهارت ها و مسئولیت های مدیریت 2.5 ساعت

برنامه ریزی های سازمانی ، مدیریت بر مبنای هدف

تصمیم گیری ، روند تصمیم گیری در مدیریت ، ابزار های کمکی در تصمیم گیری ، مدل های تصمیم گیری

2.5 ساعت
سازماندهی ، اصول سازمان ، انواع سازمانها ، چگونگی تفویض اختیار ، شرح وظایف ، دوایر سازمانی 2.5 ساعت
رهبری، تعاریف ، نقش قدرت در رهبری ،نیاز ها ، انگیزش پویایی گروه 2.5 ساعت

اعمال کنترول و هماهنگی ،فنون کنترول و هماهنگی ، مدیریت تغییر ، چرخه ی زندگی سازمان

 

2.5 ساعت