افزایش فروش از طریق تمرکز بر استفاده از کانال های ارتباطی مجازی

بازاریابی مبتنی بر تبلیغات محیطی هموراه، هزینه بر ، مقطعی و در بیشتر مواقع زیان ده می باشد.

 

از این رو تکنیک های جدیدی ظهور نموده اند که با استفاده از اصول پایه ای بازاریابی تمرکز خود را بر عواملی همچون:

  • تسهیل در کانال های ارتباطی بین مشتریان و فروشندگان
  • کاهش هزینه ها تبلیغات محیطی
  • افزایش وفاداری مشتریان از طریق ارتباط مستمر
  • افزایش در آمد و سود آوری  از طریق ایجاد دسترسی بیشتر
  • حضور همیشگی و مستمر دربازار
  • استفاده از تکنیک های WOM جهت معرفی کسب و کار توسط مشتریان پیشین


تاثیر بازاریابی سنتی دقیقه به دقیقه کمتر و کمتر میشود ، به عنوان شخصی که به توسعه تجارت خود اهمیت میدهید ،میباید شیوه هایی جدید و کم هزینه را انتخاب نمایید.


سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :

نام دوره سرفصل مدت زمان
کارگاه افزایش فروش از طریق تمرکز بر استفاده از کانال های ارتباطی مجازی

تشریح اصول بازاریابی

(خدماتی ، تولیدی)

1 ساعت
تحلیل رفتار مصرف کننده در بازار فیزیکی 30 دقیقه
معرفی و تشریح نقش کانال های ارتباطی مجازی و نحوه استفاده از آن 1 ساعت
تحلیل رفتار مخاطبان محیط مجازی با استفاده از عوامل روانشناختی 30دقیقه
تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل و تکنیک های ارتباط مستمر با مشتریان 1 ساعت