دوره فروش تلفنی

دوره فروش تلفنی

در بسیاری از کسب و کارها فروشندگان از طریق ابزار هایی همچون تلفن اقدام به فروش مینمایند این شیوه فروش با سایر شیوه های فروش تفاوت های فاحش دارد چرا که در این شیوه این صدا است که به صدا می فروشند و نه شخص به شخص لذا شما میباید توانمندی های منحصر بفردی را در این شیوه فروش داشته باشید تا بتوانید به قله های موفقیت در فروش خود دست یابید. آنچه در پایان این دوره آموزشی بدست می آوردید.

 

  • آمادگی بدنی قبل از شروع تماس را بدست می اورید
  • تن صدای خود را کنترل مینمایید
  • با عادات روانی افراد اشنا می شوید
  • فرآیندی که منجر بخرید میشود را درک میکنید 
  • تکنیک های جلب اعتماد را فرا می گیرید
  • با نحوه یافتن مشتریان جدید آشنا میشوید
  • تکنیک های موثر را در مکالمه بکار می گیرید


سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :


این دوره در 2 جلسه 4 ساعته  برگزار میشود.

نام دوره سرفصل مدت زمان

دوره فروش تلفنی

 

آمادگی های قبل از فروش
تبیین
فرآیند فروش
2 ساعت
ارتباط و موانع ارتباطی
منابع ارتباطی با مشتریان
1ساعت
تفاوت فروش حضوری با فروش تلفنی 1ساعت
محسنات فروش تلفنی 1ساعت
منابع جستجو مشتریان
منابع فروش
1 ساعت
برنامه ریزی و تصمیم گیری برای تماس 1 ساعت
تکنیک های مکالمه تلفنی – تماس های خروجی 1 ساعت