مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی، علم و هنر انتخاب بازارهای هدف سودآور و نیز جذب ، حفظ و افزایش مشتریان از طریق خلق و مبادله و ارائه ارزش است.

 

سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :

نام دوره سرفصل مدت زمان

مدیریت بازاریابی

آمیخته های بازاریابی 2.5 ساعت

مفهوم ارزش و ارزش آفرینی

ارائه ی ارزش

2.5 ساعت
چگونگی قدرتمند سازی برند 2.5 ساعت
چگونگی شکل دهی به عرضه ی محصول و خدمات ، بخشبندی بازار 2.5ساعت

تحلیل مشتریان ، ارزش ارتباطات

ارتباط با مشتریان

2.5ساعت