نظام آراستگی

5S   یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S  پیشگیری از اتلاف منابع است . نظام آراستگی پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.

 

 

سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :

نام دوره سرفصل مدت زمان
نظام آراستگی اهداف اجرايي 5S و نقش آن در بهبود عملكرد 30 دقیقه

ارتباط 5S با مديريت كيفيت جامع

مميزي 5Sو لزوم اجرا

30 دقیقه
مزايا و منافع بكارگيري 5S در سازمان 30 دقیقه
تشريح اصول 5S 30 دقیقه
مراحل پياده سازي 5S 2 ساعت