وقتی یک کالا یاخدمات در بازار  با ویژگی های کیفی یکسانی ارائه میشود و همه ی عرضه کنندگان آنرا  به یک صورت ارائه میکنند و تفاوت از طرف عرضه کنندگان ، فقط در قیمت کالا یا خدمت است ، این کالا یا خدمت را کالایه اولیه می نامیم.
مثلا یک کیلو گرم طلا ، یا یک کیلو گرم برنج
وقتی از یک کیلو گرم برنج صحبت میکنیم ، مکان کشت آن برنج، اورگانیک بودن یا نبودن آن و سایر مشخصات برنج در انتخاب ما تاثیر دارد ولی زمانی که از یک کیلو گرم طلا  با عیار مشخص صحبت میکنیم دیگر برای ما اهمیتی ندارد که این کالا توسط کدام گروه اکتشافاتی کشف شده است.